Jogpontok projekt logója
Jogpontok projekt logója
Széchenyi 2020 logója
Akadálymentes változat

Adatvédelmi tájékoztató

az ingyenes jogsegélyszolgálat igénybevételének feltételeiről

Bejelentkezésemmel elfogadom az alábbi feltételeket bármely egyéb jogcselekmény nélkül.

Tisztelt Látogató!

Fokozottan felhívjuk a figyelmét, hogy a JOGpontok projektek nem kezelnek (nem gyűjt, nem vesz fel és nem rögzít) személyes adatot.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. (GDPR 4. cikk 1. pont)

Kérjük a szolgáltatás anonimitásának biztosítása érdekében ne adjon meg személyes adatot, így ne adja meg nevét, vagy olyan tájékoztatást, amelyből személyére vagy más személyre (név, cégnév, egyéb azonosító adatok) következtetés vonható le.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. (GDPR 4. cikk 2. pont)

Amennyiben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (GDPR) alapján valaki az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat.

Szolgáltatás igénybevétele előtt nyilatkozom, hogy elolvastam és elfogadtam az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozom, hogy személyes adatot nem adok meg a szolgáltatás igénybevétele során. Bármilyen más adatot, amelyet a szolgáltatás igénybétele során közlök, az önkéntesen megadott információnak minősül, amely kapcsán hozzájárulok, hogy a honlap üzemeltetője kizárólag a szolgáltatás nyújtása (válasz) érdekében felhasználja.

E-mailes és online/chates jogsegély esetében felhívjuk figyelmét, hogy jelen nyilatkozat elfogadásával vállalja, hogy kérdésében nem ad meg személyes adatot akár magára, akár másra vonatkozóan (nevét, cége/foglalkoztatója nevét kérjük ne adja meg!).

E-mailes jogsegély: a JOGpontok projektek e-mail címeket nem gyűjt vagy tárol, a válaszcímként önkéntesen megadott e-mail címeket a szolgáltatás nyújtója (válaszoló jogász) nem látja, azok kizárólag válaszcímként funkcionálnak és a kérdések és válaszok ezáltal anonim formában zajlanak.

Online, chates és e-mailes jogsegély esetében, amennyiben Ön nevet, cégnevet, címet, székhelyet vagy magára vagy másra vonatkozó személyes adatot ad meg, ezeket a válaszadó jogász jogosult törölni és kérdését ezen adatok nélkül a jogász válaszával együtt látja.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben kifejezett kérésünk ellenére a szolgáltatás igénybevételekor mégis személyes adatot közöl, úgy hozzájárul ahhoz, hogy válaszadásig azokat kezeljük, a személyes adatok ezt követően azonnal törlésre kerülnek.

A www.jogpontok.hu weboldalán található tartalmak a JOGpontok projektek tulajdonát képezik. A weboldalon megjelentetett információk változtatási, javítási és törlési jogát fenntartjuk. Az anyagok teljes vagy részleges felhasználása, másolása, publikálása, átdolgozása, terjesztése kizárólag a JOGpontok projektek együttműködő partnereinek előzetes írásos engedélyével lehetséges.

A felelősség kizárása

Az oldalakon szereplő információk kizárólag tanácsadó jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek vagy felhívásnak ezért az együttműködő partnerek és a jogászok nem tartoznak felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, amelyek a weboldal nem megfelelő értelmezéséből, használatából, működéséből (pl.: üzemzavar, rendszerhiba), az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából (vírus, illetéktelen behatoló) vagy más hasonló okból származnak.

A szerzők nem vállalnak felelősséget az itt megfogalmazottak helytelen felhasználásából eredő esetlegesen bekövetkező anyagi és erkölcsi károkért, jogkövetkezményekért. A gépelési, tördelési, nyelvhelyességi és egyéb hibákért ezúton is elnézést kérünk!

A weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A weboldalon található információk nem minősülnek valamely termék vagy szolgáltatás értékesítéséhez kapcsolódó ajánlattételnek. A weboldalon található információk megbízhatónak tekinthetőek, azonban pontosságuk vagy teljeségük nem szavatolható, jogszabályváltozások miatt előfordulhat, hogy a honlapon nem hatályos információk állnak az ügyfelek rendelkezésére, ezt folyamatos ellenőrzéssel próbáljuk kiküszöbölni. A weboldalon található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.

Az oldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az együttműködő partnerek minden felelősséget kizárnak. Az oldal üzemeltetői fenntartják a jogot a hozzászólások ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére. Az oldalon található külső hivatkozások (link) követésével letöltött tartalom nem áll az oldal fenntartójának befolyása alatt, így ezek tartalmáért az oldal fenntartója kizárja felelősségét.

A honlapon szereplő tájékoztatók és információk nem minősülnek konkrét ügyben adott munkajogi, pénzügyi, cégjogi, társadalombiztosítási, illetve egyéb üzleti tanácsnak. A szerzők nem vállalnak semmilyen felelősséget az itt megfogalmazottak és az e-mailben, online megküldött válaszok helytelen felhasználásából eredő esetlegesen bekövetkező anyagi és erkölcsi károkért, jogkövetkezményekért.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szolgáltatás keretében kapott tanácsadás mindig aktuálisan a feltett kérdésekre, illetve konkrét helyzetekre vonatkozik. A kapott válaszok nem minősülnek jogi állásfoglalásnak, sem hiteles jogértelmezésnek. A szolgáltatások az ügyfél kérdése nyomán adható jogi információk és a kérdés időpontjában hatályok jogszabályok alapján kialakított személyes, illetve tájékoztató tanácsadásnak minősülnek, ezért nem javasoljuk ilyen információk birtokában további lépések foganatosítását, illetve ezen információk ellenőrzés nélküli későbbi felhasználását.